1. Deze algemene voorwaarden zijn exclusief van toepassing op de relatie tussen LOGI SIGNS en de klant. Zij gelden met uitsluiting van de algemene (aankoop en/of aannemings-)voorwaarden van de klant, tenzij voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. In dat laatste geval behouden deze algemene voorwaarden steeds hun aanvullende werking ten opzicht van de algemene (aankoop en/of aannemings-)voorwaarden van de klant.

2. Prijsoffertes van LOGI SIGNS zijn ten alle tijden herroepbaar. Deze prijsoffertes zijn slechts geldig gedurende 1 maand, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Prijsoffertes worden afgeleverd op basis van de gegevens verstrekt door de klant en gelden slechts voor de verstrekte gegevens en in zoverre deze verstrekte gegevens actueel, correct en volledig zijn. Offerteprijzen zijn steeds in Euro en hebben enkel betrekking op de goederen, werken of diensten vermeld in de offerte. Offerteprijzen zijn exclusief belastingen, taksen en kosten, tenzij voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

3. Bestellingen zijn bindend voor de klant, maar binden LOGI SIGNS slechts na schriftelijke orderbevestiging. In geval van annulering van een bestelling door de klant na orderbevestiging vanwege LOGI SIGNS, heeft LOGI SIGNS recht op een schadevergoeding die forfaitair begroot wordt op 30% van de overeengekomen prijs (incl. belastingen, taksen en kosten), onverminderd het recht van LOGI SIGNS om een vergoeding van haar reële schade of om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen.

4. Levering -en/of uitvoeringstermijnen zijn steeds indicatief en een overschrijding kan geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding lastens LOGI SIGNS. Gedeeltelijke leveringen en/of uitvoeringen door LOGI SIGNS zijn steeds toegestaan en worden pro rata vergoed. Levering -en/of uitvoeringstermijnen lopen in elk geval slechts vanaf de dag dat LOGI SIGNS in het bezit is gesteld van alle ondertekende contractdocumenten én de klant het desgevallend gevraagde voorschot heeft betaald én LOGI SIGNS alle gegevens heeft ontvangen noodzakelijk voor de volledige levering en/of uitvoering. Levering -en/of uitvoeringstermijnen worden alleszins verlengd met de termijn nodig voor het uitvoeren van bijkomende bestellingen en/of meerwerken, vermeerderd met een redelijke reorganisatietermijn. Leveringen van goederen door LOGI SIGNS gebeuren Ex Works, tenzij voorafgaand, schriftelijk en uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Indien de klant de geleverde goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, is de klant stockagekosten verschuldigd die forfaitair worden bepaald op 1% van de overeengekomen prijs per week, onverminderd het recht van LOGI SIGNS om een vergoeding van haar reële schade te vorderen.

5. Facturen van LOGI SIGNS zijn betaalbaar op de zetel van LOGI SIGNS. De betaling gebeurt contant, behoudens andersluidende vermelding op de factuur. De laattijdige, onvolledige of niet-betaling van één vervallen factuur maakt alle facturen verzonden aan dezelfde klant onmiddellijk opeisbaar. Bij niet-betaling van een factuur op haar vervaldag is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidintrest verschuldigd op het openstaande factuurbedrag, van dag tot dag berekend aan de wettelijke interestvoet (Wet Betalingsachterstand Handelstransacties), evenals een forfaitaire schadevergoeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten berekend als 10% van het totale factuurbedrag, met een minimum van € 125,-. De klant kan geen schuldvergelijking toepassen.

6. Klachten betreffende zichtbare gebreken in de geleverde goederen respectievelijk de uitgevoerde werken of diensten dienen op straffe van verval van de klacht, en alleszins voorafgaand aan enige ingebruikname, door de klant per aangetekend schrijven te worden gemeld aan LOGI SIGNS binnen een termijn van 8 werkdagen volgende op de dag van de levering respectievelijk uitvoering. Klachten betreffende verborgen gebreken in de geleverde goederen respectievelijk uitgevoerde werken of diensten dienen op straffe van verval van de klacht, door de klant per aangetekend schrijven te worden gemeld aan LOGI SIGNS binnen 8 werkdagen volgend op de dag waarop de klant het verborgen gebrek ontdekte of redelijkerwijze had moeten ontdekken. Elke rechtsvordering met betrekking tot gebreken in de geleverde goederen respectievelijk de uitgevoerde werken of diensten dient door de klant op straffe van verval te worden ingesteld binnen een termijn van 90 dagen volgend op de melding ervan overeenkomstig deze bepaling. Klachten en/of geschillen, van welke aard ook, verlenen de klant niet het recht om de nakoming van zijn verbintenissen jegens LOGI SIGNS op te schorten.

7. Indien de klacht gegrond is, heeft LOGI SIGNS naar keuze het recht om (1) de gebrekkige of niet-conforme goederen te vervangen respectievelijk de werken of diensten opnieuw uit te voeren, om (2) de gebrekkige of niet-conforme goederen respectievelijk de uitgevoerde werken of diensten te herstellen of aan te, of om (3) de overeenkomst te ontbinden met terugbetaling van de prijs, waarbij in geval van levering van goederen de gebrekkige of niet-conforme goederen zullen worden teruggenomen.

8. Onverminderd bepalingen van dwingend recht, kan LOGI SIGNS niet aansprakelijk worden gesteld voor onrechtstreekse schade, d.i. andere schade dan deze aan de geleverde goederen, en is haar aansprakelijkheid steeds beperkt tot de prijs van de geleverde goederen.

9. Onverminderd bepalingen van dwingend recht, is de aansprakelijkheid van LOGI SIGNS hoe dan ook beperkt tot de posten en de bedragen waarvoor LOGI SIGNS verzekerd is en welke zijn opgenomen in haar polis BA UITBATING, zoals afgesloten bij AXA BELGIUM NV, Vorstlaan 25, 1170 Brussel, onder polisnummer 720134182001. LOGI SIGNS is met name verzekerd “In Uitbating” voor de volgende posten en bedragen: 1.250.000 lichamelijke & stoffelijke schade vermengd/schadegeval, 125.000 onstoffelijke & zuiver onstoffelijke schade/schadegeval, 500.000 brand vuur, rook & ontploffing/schadegeval, 125.000 milieuaantasting & burenhinder/schadegeval, 25.000 toevertrouwd goed/per schadegeval. LOGI SIGNS is bovendien verzekerd in “Na levering” voor de volgende posten en bedragen: 1.250.000 lichamelijke & stoffelijke schade vermengd/schadegeval & per verzekeringsjaar, 125.000 onstoffelijke & zuiver onstoffelijke schade/schadegeval & per verzekeringsjaar, 500.000 brand vuur, rook & ontploffing/schadegeval & per verzekeringsjaar, 125.000 milieuaantasting & burenhinder/schadegeval & per verzekeringsjaar. De opdrachtgever doet afstand van verhaal voor het surplus van de schade. De volledige polis ligt ten alle tijden ter inzage op de maatschappelijke zetel van LOGI SIGNS en wordt op eerste verzoek in kopie meegedeeld.

10. LOGI SIGNS is niet aansprakelijk in geval van oneigenlijke installatie, oneigenlijk gebruik en/of gebrekkig onderhoud van de geleverde goederen, in geval van aanpassing of herstel van de geleverde goederen door de klant en/of voor schade met een andere oorzaak dan een gebrek in de geleverde geleverde.

11. LOGI SIGNS behoudt zich het recht voor om ten alle tijden en zonder voorafgaande ingebrekestelling haar verbintenissen ten aanzien van de klant op te schorten wanneer de klant zijn (betalings-) verbintenissen niet, niet tijdig of niet volledig naleeft of wanneer de solvabiliteit van de klant in het gedrang is. De solvabiliteit van de klant wordt onweerlegbaar vermoed in het gedrag te zijn wanneer één van de volgende omstandigheden zich voordoet: de omstandigheden bedoeld in artikels 11, 98, 332 en 633 W. Venn., RSZ –dagvaarding, WCO -of faillissementsaanvraag. LOGI SIGNS kan in dat geval bijkomende waarborgen eisen alvorens haar verbintenissen uit te voeren. LOGI SIGNS kan er ook voor kiezen om de overeenkomst middels schriftelijke kennisgeving ontbonden te verklaren.

12. De geleverde goederen blijven eigendom van LOGI SIGNS totdat de volledige prijs (hoofdsom, kosten en interesten) door de klant is betaald. Zolang dit eigendomsvoorbehoud geldt, is het de klant verboden de geleverde goederen op enigerlei wijze te vervreemden of over te dragen. In geval de klant de geleverde goederen vervreemdt of overdraagt aan een derde, terwijl de klant de volledige prijs nog niet heeft voldaan aan LOGI SIGNS, gaat de schuldvordering van de klant ten aanzien van deze derde van rechtswege over op LOGI SIGNS, zonder afbreuk te doen aan de gehoudenheid van de klant. De klant zal deze derde hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

13. De relatie tussen LOGI SIGNS en de klant wordt exclusief beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Geschillen tussen LOGI SIGNS en de klant zullen uitsluitend behandeld worden door de Rechtbanken van Turnhout. Indien een bepaling van onderhavige algemene voorwaarden nietig en/of onuitvoerbaar zou blijken, blijven de andere bepalingen niettemin onverkort van kracht en zal de getroffen bepaling toepasbaar zijn in de door de wet toegestane mate.

14. LOGI SIGNS produceert producten op maat van de klant. Voor een nieuw product in de categorie maatwerk werken we vooraf een digitale proef uit. Wij streven er naar om zo een exact mogelijke kopie in een digitale versie voor te leggen ter controle. Toch wil LOGI SIGNS de klant erop attent maken dat een lichte afwijking tussen de digitale proef en de finale fysieke versie, zijnde eindproductie, mogelijk is en niet als geldige klacht kan worden beschouwd. Alle maatwerkproducten vallen onder de noemer van uniek ontwerp. Dit ontwerp is verbonden aan auteursrechten. LOGI SIGNS in de hoedanigheid van grafisch ontwerper is eigenaar van het ontwerp. Het is niet toegestaan om dit ontwerp te kopiëren of dupliceren, of voor andere doeleinden te gebruiken. Bovendien blijft LOGI SIGNS ten allen tijde eigenaar van het ontwerp.